Informace k provozu MŠ od 12.4.2021

Od 12. 4. 2021 umožňuje mimořádné opatření MZČR osobní přítomnost v MŠ  dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání dětem zaměstnanců vybraných profesí /s potvrzením od zaměstnavatele/:

 • zdravotničtí pracovníci
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠD, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola, školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce ČR
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy ČR

Budou vytvořeny stálé skupiny o maximálním počtu 15 dětí.

Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna testováním 2x týdně neinvazivními Ag testy vytíráním z nosu v prostorách MŠ. Povinnost nosit respirátory mají pouze pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci,  zákonní zástupci, kteří se budou účastnit testování.

Dětí se tato povinnost netýká.

 Provoz MŠ  6.00 – 16.00 hodin – děti budou předávány u hlavního vchodu p. učitelkám.

Děti od Racochejla budou od 12.4.2021 v hlavní budově.

Rodičům bude umožněn vstup do budovy pouze v dny testování do prostor tomu určených.

TESTOVÁNÍ Ag testy:

Testování dětí Ag testy bude probíhat v MŠ před příchodem do třídy každé pondělí a čtvrtek v nově přistavené budově – z levé části budovy. Vše bude označeno šipkami.

Testy budou provádět zákonní zástupci za dohledu proškoleného pedagogického pracovníka MŠ. Pokud dítě v tyto dny nepřijde, bude testováno v den příchodu do MŠ. Vyhodnocení testu trvá 15 minut, proto počítejte s časovou rezervou.

Od testování budou osvobozeni pouze děti, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 karanténu a zároveň neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Toto zákonný zástupce doloží zprávou od lékaře či zprávou z laboratoře /sms/.

Na tomto odkazu https://testovani.edu.cz/pro-rodice můžete zjistit podrobnější informace o testování na půdě školy a najít odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Distanční vzdělávání v MŠ

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2020 mají mateřské školy povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem (domácí vzdělávání) dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost se týká dětí plnících povinné předškolní vzdělávání! Distančně se vzdělává z důvodu krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) předškoláků z MŠ. A k tomu je nutná spolupráce Vás, rodičů.

KDY SE VZDĚLÁVÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Distančně se vzdělává z důvodu krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) předškoláků z celé MŠ nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, pokud se v ní vzdělávají pouze tyto děti.

KDY SE DISTANČNĚ NEVZDĚLÁVÁ?

Distanční vzdělávání se neposkytuje, pokud předškoláci do MŠ nechodí například kvůli neštovicím, střevní viróze, pokud ředitel ZŠ a MŠ rozhodne o omezení nebo přerušení provozu nebo je MŠ uzavřena například z důvodu rekonstrukce.

JAKOU POVINNOST MÁ DÍTĚ?

Předškoláci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

Týká se dětí předškolního věku ze tříd U Racochejla, U Pařezové chaloupky, U Večerníčka

ABSENCE DĚTÍ

Absence při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání. (Jednoduše řečeno je jedno, v jaké době dítě vyplnilo pracovní list, důležité je, že ho vyplnilo.) Nepřipojení se  k on-line přenosu je považováno za absenci.

Omlouvání absence je obdobné jako při prezenční výuce.

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

MŠ vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také personálním a technickým možnostem MŠ.

Vzhledem k pokračující nemocnosti většiny pedagogů  je v současné době uzavření MŠ  volena  off-line výuka.

 

 • OFF-LINE VÝUKA

K off-line výuce není zapotřebí internet a digitální technologie. Může jít o vyplňování pracovních listů, výtvarné činnosti atp. Zadávání úkolů může probíhat písemně (doručeno mailem)nebo přes WhatsApp pro  jednotlivé třídy.

DOPORUČENÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

U předškoláků je distanční výuka založena na komunikaci učitele a rodičů.

Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd.

Vzhledem k věku je dostačující, pokud učitelé prostřednictvím domluvené komunikační platformy (případně papírovou formou) předávají jednou týdně rodičům tipy na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí.

Není potřeba stanovovat hodinový rozsah ani časové vymezení distanční výuky. Vzdělání probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP dané školy, avšak ne nutně v plné míře. Z hlediska obsahu vzdělávání mohou být východiskem pro přípravu nabídky rozvojových aktivit pro děti, resp. rodiče, vlastní zdroje pedagogů, které využívají i pro vzdělávání v běžném režimu . Je třeba dbát na dodržování autorských práv.

Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická příprava na vzdělávání v základní škole, do níž za několik měsíců nastoupí. Na základě deficitních oblastí školní připravenosti konkrétního dítěte je vhodné zadávané aktivity individualizovat tak, aby u něj cíleně rozvíjely např. grafomotoriku, matematické představy, sluchové vnímání apod. Doporučení učitele by měla vycházet z hodnocení individuálních vzdělávacích pokroků jednotlivce. Žádoucím postupem mateřských škol tak bude nejen nabídka rozvojových aktivit pro všechny, ale také aktivit individuálně cílených, které by co nejlépe odpovídaly potřebám konkrétního dítěte.

V době uzavření MŠ z výše uvedených možných důvodů, obdržíte od nás 1x týdně materiály k právě probíranému tématu. Prosíme Vás, abyste dohlédli na děti při plnění těchto úkolů. Budeme rády, pokud budete práci dětí dokumentovat (fotografie, nahrávky, obrázky dětí, vypracované pracovní listy, aj…).

Inspirace na aktivity na doma budou zasílány přes maily a WhatsApp.

 

Děkujeme za pochopení dané situace.

Žádost o ošetřovné

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ je k dispozici na stránkách České správy sociálního zabezpečení www. cssz.cz.
V sekci Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol si stáhněte formulář   č. 5
Systém vygeneruje číslo formuláře, které si pečlivě uschovejte.
Do formuláře je třeba zapsat IČO školy: 606 11 880.
Vyplněný formulář následně odevzdejte svému zaměstnavateli.

Uzavření MŠ I. Nýřany

Uzavření MŠ I. Nýřany

Z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se od úterý 16. 2. 2021 do odvolání uzavírá Mateřská škola I. v Nýřanech.
Z důvodu zvýšeného výskytu onemocnění covid-19 se uzavírají všechny třídy MŠ I. v Nýřanech, Husova ulice s výjimkou třídy Racochejl, která je umístěna mimo hlavní budovu ve Svazáčku (Školní ulice). Ta je momentálně uzavřena rozhodnutím vedení ZŠ a MŠ Nýřany, o jejím otevření budou rodiče dotčených dětí informováni přímo učitelkou. O otevření hlavní budovy MŠ I. rozhodne KHS Plzeňského kraje.

Oznámení

Na základě rozhodnutí KHS Plzeň je  třída U Večerníčka od 11.2.2021 do 19.2.2021 z důvodu karantény uzavřena.

Karanténa ve třídě U Večerníčka do 19.2.2021

Vážení rodiče,

dovolte mi shrnout informace, které k vám proudí  přes vaše komunikační kanály ve třídách.

Do domluvě s KHS Plzeň  byla ode dneška vyhlášena karanténa ve třídě U Večerníčka.

Informace pro rodiče dětí, kterých se  karanténa týká:

 •  třída uzavřena  od 11. 2.2021 do 19.2.2021
 • informační leták vám bude zaslán
 •  rodiče dětí, kterých se karanténa týká, dostávají potřebné informace na telefon
 • v této době již dostáváte termíny na testy, které jsou vám zasílány formou SMS
 •  děti budou testovány na Covid – 19,  tento test hradí zdravotní pojišťovna
 • rodiče mají povinnost informovat o karanténě dítěte pediatra svého dítěte

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ je k dispozici na stránkách České správy sociálního zabezpečení www. cssz.cz.
V sekci Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol si stáhněte formulář   č. 5
Systém vygeneruje číslo formuláře, které si pečlivě uschovejte.
Do formuláře je třeba zapsat IČO školy: 606 11 880.
Vyplněný formulář následně odevzdejte svému zaměstnavateli.

 

Pro ostatní děti zůstává MŠ  i nadále otevřena.
Děti od Večerníčka , které nebyly tento týden  ve školce, mohou nadále  docházet do MŠ .

Děti od Racochejla budou na spaní přecházet do hlavní budovy.

Omlouváme se za vzniklou situaci a všem držíme palce.

Telefonní kontakty MŠ I.

MŠ I. Nýřany                                 377 931 195

Třída U Makové panenky        605 489 380

Třída U Rákosníčka                     737 943 041

Třída U Večerníčka                      736 158 271

Třída U Pařezové chaloupky     605 476 399

Třída U Racochejla                         736 732 182

emailová adresa:    nyrany.MS1@volny.cz

odhlašování obědů:                         377 931 662