Informace k provozu MŠ od 12.4.2021

Od 12. 4. 2021 umožňuje mimořádné opatření MZČR osobní přítomnost v MŠ  dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání dětem zaměstnanců vybraných profesí /s potvrzením od zaměstnavatele/:

 • zdravotničtí pracovníci
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠD, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola, školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce ČR
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy ČR

Budou vytvořeny stálé skupiny o maximálním počtu 15 dětí.

Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna testováním 2x týdně neinvazivními Ag testy vytíráním z nosu v prostorách MŠ. Povinnost nosit respirátory mají pouze pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci,  zákonní zástupci, kteří se budou účastnit testování.

Dětí se tato povinnost netýká.

 Provoz MŠ  6.00 – 16.00 hodin – děti budou předávány u hlavního vchodu p. učitelkám.

Děti od Racochejla budou od 12.4.2021 v hlavní budově.

Rodičům bude umožněn vstup do budovy pouze v dny testování do prostor tomu určených.

TESTOVÁNÍ Ag testy:

Testování dětí Ag testy bude probíhat v MŠ před příchodem do třídy každé pondělí a čtvrtek v nově přistavené budově – z levé části budovy. Vše bude označeno šipkami.

Testy budou provádět zákonní zástupci za dohledu proškoleného pedagogického pracovníka MŠ. Pokud dítě v tyto dny nepřijde, bude testováno v den příchodu do MŠ. Vyhodnocení testu trvá 15 minut, proto počítejte s časovou rezervou.

Od testování budou osvobozeni pouze děti, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 karanténu a zároveň neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Toto zákonný zástupce doloží zprávou od lékaře či zprávou z laboratoře /sms/.

Na tomto odkazu https://testovani.edu.cz/pro-rodice můžete zjistit podrobnější informace o testování na půdě školy a najít odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Distanční vzdělávání v MŠ

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2020 mají mateřské školy povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem (domácí vzdělávání) dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost se týká dětí plnících povinné předškolní vzdělávání! Distančně se vzdělává z důvodu krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) předškoláků z MŠ. A k tomu je nutná spolupráce Vás, rodičů.

KDY SE VZDĚLÁVÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Distančně se vzdělává z důvodu krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) předškoláků z celé MŠ nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, pokud se v ní vzdělávají pouze tyto děti.

KDY SE DISTANČNĚ NEVZDĚLÁVÁ?

Distanční vzdělávání se neposkytuje, pokud předškoláci do MŠ nechodí například kvůli neštovicím, střevní viróze, pokud ředitel ZŠ a MŠ rozhodne o omezení nebo přerušení provozu nebo je MŠ uzavřena například z důvodu rekonstrukce.

JAKOU POVINNOST MÁ DÍTĚ?

Předškoláci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

Týká se dětí předškolního věku ze tříd U Racochejla, U Pařezové chaloupky, U Večerníčka

ABSENCE DĚTÍ

Absence při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání. (Jednoduše řečeno je jedno, v jaké době dítě vyplnilo pracovní list, důležité je, že ho vyplnilo.) Nepřipojení se  k on-line přenosu je považováno za absenci.

Omlouvání absence je obdobné jako při prezenční výuce.

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

MŠ vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také personálním a technickým možnostem MŠ.

Vzhledem k pokračující nemocnosti většiny pedagogů  je v současné době uzavření MŠ  volena  off-line výuka.

 

 • OFF-LINE VÝUKA

K off-line výuce není zapotřebí internet a digitální technologie. Může jít o vyplňování pracovních listů, výtvarné činnosti atp. Zadávání úkolů může probíhat písemně (doručeno mailem)nebo přes WhatsApp pro  jednotlivé třídy.

DOPORUČENÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

U předškoláků je distanční výuka založena na komunikaci učitele a rodičů.

Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd.

Vzhledem k věku je dostačující, pokud učitelé prostřednictvím domluvené komunikační platformy (případně papírovou formou) předávají jednou týdně rodičům tipy na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí.

Není potřeba stanovovat hodinový rozsah ani časové vymezení distanční výuky. Vzdělání probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP dané školy, avšak ne nutně v plné míře. Z hlediska obsahu vzdělávání mohou být východiskem pro přípravu nabídky rozvojových aktivit pro děti, resp. rodiče, vlastní zdroje pedagogů, které využívají i pro vzdělávání v běžném režimu . Je třeba dbát na dodržování autorských práv.

Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická příprava na vzdělávání v základní škole, do níž za několik měsíců nastoupí. Na základě deficitních oblastí školní připravenosti konkrétního dítěte je vhodné zadávané aktivity individualizovat tak, aby u něj cíleně rozvíjely např. grafomotoriku, matematické představy, sluchové vnímání apod. Doporučení učitele by měla vycházet z hodnocení individuálních vzdělávacích pokroků jednotlivce. Žádoucím postupem mateřských škol tak bude nejen nabídka rozvojových aktivit pro všechny, ale také aktivit individuálně cílených, které by co nejlépe odpovídaly potřebám konkrétního dítěte.

V době uzavření MŠ z výše uvedených možných důvodů, obdržíte od nás 1x týdně materiály k právě probíranému tématu. Prosíme Vás, abyste dohlédli na děti při plnění těchto úkolů. Budeme rády, pokud budete práci dětí dokumentovat (fotografie, nahrávky, obrázky dětí, vypracované pracovní listy, aj…).

Inspirace na aktivity na doma budou zasílány přes maily a WhatsApp.

 

Děkujeme za pochopení dané situace.

Žádost o ošetřovné

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ je k dispozici na stránkách České správy sociálního zabezpečení www. cssz.cz.
V sekci Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol si stáhněte formulář   č. 5
Systém vygeneruje číslo formuláře, které si pečlivě uschovejte.
Do formuláře je třeba zapsat IČO školy: 606 11 880.
Vyplněný formulář následně odevzdejte svému zaměstnavateli.

Uzavření MŠ I. Nýřany

Uzavření MŠ I. Nýřany

Z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se od úterý 16. 2. 2021 do odvolání uzavírá Mateřská škola I. v Nýřanech.
Z důvodu zvýšeného výskytu onemocnění covid-19 se uzavírají všechny třídy MŠ I. v Nýřanech, Husova ulice s výjimkou třídy Racochejl, která je umístěna mimo hlavní budovu ve Svazáčku (Školní ulice). Ta je momentálně uzavřena rozhodnutím vedení ZŠ a MŠ Nýřany, o jejím otevření budou rodiče dotčených dětí informováni přímo učitelkou. O otevření hlavní budovy MŠ I. rozhodne KHS Plzeňského kraje.

Všeobecné pokyny KHS při covidu 19 informace pro rodiče dětí, které jsou pozvány na testy..

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, že se Vaše dítě, na základě epidemiologického šetření (trasování), setkalo v našem školském zařízení s osobou pozitivní na onemocnění COVID-19. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby Váš/e syn/dcera nastoupil/a do domácí karantény do 21. nebo 22. 2. 2021 (podle posledního kontaktu v MŠ). O této skutečnosti, prosím, informujte ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte, který vystaví OČR. Nástup zpět do školského zařízení bude možný za předpokladu, že dítě nebude vykazovat známky infekčního onemocnění a výsledek vyšetření testu na COVID-19 bude negativní. Odběr se uskuteční dne 17. 2. 2021 v budově ZŠ Nýřany, Školní 901 (bude se jednat o hromadný odběr zajištěný prostřednictvím výjezdové sanitky Bioptické laboratoře, Plzeň). Prosím všechny účastníky odběru o dochvilnost.

Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a), se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním COVID-19 nebo pobývala v ohnisku nákazy onemocnění COVID -19 od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.

Pro onemocnění COVID-19 byla stanovena 10denní karanténa, která zohledňuje dosavadní poznatky o inkubační době onemocnění.

Po tuto 10denní karanténu, je osoba povinna zdržovat se v místě bydliště, omezit styk s ostatními osobami a sledovat svůj zdravotní stav tak, že pokud se ve výše uvedeném období projeví klinické příznaky (teplota, kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest svalů, kloubů, ztráta čichu a chuti), je povinna kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem.

Osoba v karanténně je dále povinna dodržovat pravidla osobní hygieny

 • důkladné a časté mytí rukou teplou vodou mýdlem, případně dezinfekci rukou alkoholovým dezinfekčním prostředkem s min. 70 % podílem alkoholu
 • při kašlání a kýchání si zakrývat ústa jednorázovým kapesníkem

nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), kapesník pak ihned vyhodit

 • hygienu rukou provádějte často, zejména po kontaktu se sekrety dýchacích cest, před jídlem a po použití toalety
 • aby se zabránilo šíření infekce, nakládejte bezpečně s odpady (odpadkový pytel vždy svázat, nenechávat volně)
 • často větrat
 • izolovat se v rámci domácnosti co nejvíce od ostatních členů rodiny. Po použití společných toalet pokaždé WC řádně dezinfikovat
 • čistěte a dezinfikujte často povrchy, jako jsou noční stolky, postelové rámy a další ložnicový nábytek
 • měňte častěji oblečení, ložní prádlo, ručníky apod., které pak důkladně vyperte s běžným pracím prostředkem na 60 – 90°C, poté důkladně usušte

Oznámení

Na základě rozhodnutí KHS Plzeň je  třída U Večerníčka od 11.2.2021 do 19.2.2021 z důvodu karantény uzavřena.

Karanténa ve třídě U Večerníčka do 19.2.2021

Vážení rodiče,

dovolte mi shrnout informace, které k vám proudí  přes vaše komunikační kanály ve třídách.

Do domluvě s KHS Plzeň  byla ode dneška vyhlášena karanténa ve třídě U Večerníčka.

Informace pro rodiče dětí, kterých se  karanténa týká:

 •  třída uzavřena  od 11. 2.2021 do 19.2.2021
 • informační leták vám bude zaslán
 •  rodiče dětí, kterých se karanténa týká, dostávají potřebné informace na telefon
 • v této době již dostáváte termíny na testy, které jsou vám zasílány formou SMS
 •  děti budou testovány na Covid – 19,  tento test hradí zdravotní pojišťovna
 • rodiče mají povinnost informovat o karanténě dítěte pediatra svého dítěte

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ je k dispozici na stránkách České správy sociálního zabezpečení www. cssz.cz.
V sekci Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol si stáhněte formulář   č. 5
Systém vygeneruje číslo formuláře, které si pečlivě uschovejte.
Do formuláře je třeba zapsat IČO školy: 606 11 880.
Vyplněný formulář následně odevzdejte svému zaměstnavateli.

 

Pro ostatní děti zůstává MŠ  i nadále otevřena.
Děti od Večerníčka , které nebyly tento týden  ve školce, mohou nadále  docházet do MŠ .

Děti od Racochejla budou na spaní přecházet do hlavní budovy.

Omlouváme se za vzniklou situaci a všem držíme palce.

Vánoční přání

Krásné a pohodové svátky vánoční v kruhu rodiny a do nového roku pevné  zdraví, lásku, klid a  štěstí přejí  děti a zaměstnanci Mateřské školy I. Nýřany.

Mateřská škola bude v době od 23.12.2020 do 3.1.2021 uzavřena.

Provoz bude obnoven 4.1.2021.

V neděli zapálíme první adventní svíčku.

Přejeme vám všem , aby pro vás bylo adventní období plné klidu , pohody a pevného zdraví při přípravě nejkrásnějších svátků v roce.  I když je vše letos jiné, chceme, aby svět dětí zůstal co nejméně zasažen. Proto se pomalu připravujeme…  zdobíme školku do ,,vánočního”, chystáme se na návštěvu Mikuláše, budeme psát Ježíškovi , pouštět si koledy, posedime ve třídách u slavnostního pohoštění a budeme se těšit na nadílku od Ježíška,…..

A budeme vám posílat fotoreportáže, abyste byli s námi.

Držte nám palce, ať nám to vyjde !! 

Změny při vstupu do budovy

Od 2.11.2020 z důvodu omezení rizika nákazy Covidem 19 nebude rodičům  a dalším osobám umožněn vstup do budovy mateřské školy. 

Při příchodu do MŠ zvoňte na Makovou panenku.

Při vyzvedávání dětí po obědě zůstává organizace nezměněna- děti předávají p. učitelky.

Vyzvedávání dětí z Pařezové chaloupky a Večerníčka  po spaní:

Od 14.30  do 15.00 hod.  zvoňte na třídu Maková  panenka.

Od 15.00  do 16.00 hod na třídu Rákosníčka.

Vyzvedávání dětí z Makové panenky a Rákosníčka po spaní:

Od 14.30 do 16.00 hod. zvoňte na třídu Rákosníčka.

Děkujeme za pochopení této situace.

 

Telefonní kontakty MŠ I.

MŠ I. Nýřany                                 377 931 195

Třída U Makové panenky        605 489 380

Třída U Rákosníčka                     737 943 041

Třída U Večerníčka                      736 158 271

Třída U Pařezové chaloupky     605 476 399

Třída U Racochejla                         736 732 182

emailová adresa:    nyrany.MS1@volny.cz

odhlašování obědů:                         377 931 662